Deformatiemetingen

Het risico op het verzakken van omgevingsobjecten zoals gebouwen e.d. in verticale en horizontale richting tijdens de uitvoering van een bouwactiviteit, is bij zettingsgevoelige objecten een reëel omgevingsrisico tijdens het onttrekken van grondwater uit samendrukbare grondlagen, ontgravingen van grondpakketten of als gevolg van trillingen. Om dit te kunnen beheersen dient dit op één manier te worden vastgelegd en gecontroleerd: middels een nauwkeurige deformatiemeting in verticale en/of horizontale richting (XYZ).

Nauwkeurige nul deformatiemetingen van gebouwen of objecten in de buurt van het bouwproject worden door 4RISK voor de aanvang van een bouwactiviteit uitgevoerd. Een nulmeting stelt de exacte plaats vast in hoogte verticaal (Z) en horizontaal (XY).

Wanneer er geen risicoanalyse is uitgevoerd of geen monitoringsplan is opgesteld, wordt per project bepaald wat de straal is waarbinnen alle omgevingsobjecten worden ingemeten. Bij de herhaling van de nauwkeurige deformatiemeting wordt vastgesteld of er verschil is ten opzichte van de nulmeting. Over het algemeen vormt het monitoringsplan de basis voor het uitvoeren van de herhalingsdeformatiemetingen.

De verticale metingen kunnen worden uitgevoerd met een optisch-elektronisch waterpasinstrument met temperatuur ongevoelige invarbaak voorzien van een barcode. In de omgevingsobjecten worden meetbouten geplaatst en ingemeten ten opzichte van vaste referentiepunten.

Het type meting worden afhankelijk van de omgeving en het risico bepaald.

Naast de bovenstaande metingen kan 4RISK ook zorg dragen voor:

  • Waterpassingen: (NAP), hiermee kan worden bepaald of een gebouw of object tijdens de bouw verzakkingen heeft ondergaan.
  • Hoogtemetingen: (NAP), bij hoogtemetingen worden de hoogtes van objecten ten opzichte van een vaste referentie gemeten.
  • Lintvoegwaterpassing: hiermee kunnen de vervormingen in een gevel die tijdens de bouw zijn opgetreden worden gemeten.
  • Terreinmetingen: vastleggen van een bestaand terrein zowel in afmetingen als in hoogten.
  • Kadastrale metingen: aan de hand van kadastrale veldwerken worden de terreingrenzen gemeten, uitgezet en in kaart gebracht.
  • Bouwmetingen: het uitzetten van punten ten behoeve van grondwerk, stramienlijnen, heipalen en/of het inmeten van paalafwijkingen.
  • Profielmetingen: het profiel en de dwarsdoorsnede van een object gemeten en in kaart gebracht.
  • GPS metingen: worden objecten in het Rijksdriehoeksstelsel (RD) en/of geografische coördinaten gemeten.
  • Scheurmetingen: met een scheurwijdtemeter meet men de verergering van een bestaande scheur in bijvoorbeeld een gemetselde gevel.
  • Inclinometingen: hiermee kan men de uitbuiging of vervorming van de damwanden of horizontale verplaatsing van grondlichamen monitoren.

Geautomatiseerde deformatie metingen

Door de inzet van één of meerdere Robotic Total Stations (RTS) op een bouwproject waarbij de kans op zetting en verplaatsing van omgevingsobjecten als gevolg van de (bouw)werkzaamheden continu aanwezig is, kan zettingsschade aan de objecten worden beheerst.

Gemiddeld 4 maal per uur worden de aangebrachte meetpunten (prisma’s) op de omgevingsobjecten automatisch ingemeten. De resultaten van deze meting zijn realtime online beschikbaar. Wanneer er een overschrijding van zetting en verplaatsingswaarden wordt geconstateerd en geïnterpreteerd, dan wordt u direct geïnformeerd middels het alarmsysteem. Het overeengekomen beheersplan treedt dan direct in werking.

Wilt u meer weten over deformatiemetingen neem dan contact met ons op of vraag vrijblijvend een offerte aan.