Funderingsonderzoeken

Wanneer er scheuren ontstaan in de onderzijde van gevels van gebouwen kan het mogelijk zijn dat de draagkracht van de fundering niet meer voldoet. Door middel van een funderingsonderzoek kan beoordeeld worden waardoor de scheuren en gebreken zijn ontstaan en kunt u hier meer duidelijkheid over krijgen.

Nauwkeurig onderzoek is van groots belang!!

Om een goed beeld te krijgen van de fundering, dient een funderingsonderzoek uit een of meerdere van de volgende onderdelen te bestaan:

  • Archiefonderzoek
  • Lintvoegmeting
  • Vloerwaterpassing
  • A.P.-waterpassing
  • Inspectie en onderzoek van de funderingsconstructie zelf
  • Grondonderzoek
  • Proefbelasting van palen
  • Rapportage

Archiefonderzoek

Alle archiefonderzoeken beginnen met het verzamelen van relevante gegevens van het gebouw zoals een palenplan, doorsneden, eventuele heiregisters en beschikbare grondonderzoeken.

Zo kan bijvoorbeeld het oorspronkelijke bouwpeil vergeleken met het huidige bouwpeil.

Lintvoeg-, vloer- en N.A.P.- waterpassing

Bij een lintvoegmeting worden de opgetreden zakkingsverschillen van de gevelwand bepaald. Door het uitvoeren van een vloerwaterpassing wordt het zakkingsverschil tussen de voor- en achtergevel van het pand vastgesteld.

De mate van zakkingsverschil is een indicatie voor de kwaliteit van de fundering. Niet alleen de gevelwand van de betreffende panden wordt gemeten, maar ook die van enkele belendende percelen. Zo kan het pand in zijn omgeving worden beoordeeld.

Als het oorspronkelijke bouwpeil bekend is, kan door het bepalen van de N.A.P.-hoogte de absolute zakking van een pand worden bepaald.

Resultaten van het archiefonderzoek en de bovenstaande metingen kunnen aanleiding geven tot nader funderingsonderzoek, eventueel in overleg met de Afdeling Bouw- en Woningtoezicht van het relevante stadsdeel of de gemeente.

Funderingsonderzoek

Als u ons inschakelt voor een funderingsonderzoek zal een van onze adviseurs uw pand komen bekijken om te zien in welke staat de fundering op dat moment verkeerd. Omdat u scheuren, scheefstanden of verzakkingen heeft geconstateerd gaan wij kijken waar het probleem ontstaat.

Tijdens het funderingsonderzoek worden funderingsconstructies opgegraven, beoordeeld op technische staat, ingemeten en vastgelegd conform de F3O richtlijn. Er zal een deel van de fundering vrij gegraven worden zodat de houten palen zichtbaar worden voor onderzoek. Vervolgens wordt de fundering visueel geïnspecteerd, ingemeten en gefotografeerd. De resultaten van de metingen worden op de tekening vastgelegd.

Tevens wordt een mechanisch houtonderzoek uitgevoerd, waarbij met de Pilodyn-hardheidsmeter een dunne pin in het paalhout wordt gedreven.

De mate van indringing vormt een indicatie van de kwaliteit c.q. aantasting van het hout. De resultaten daarvan worden in een tabel gepresenteerd.

Afhankelijk van de resultaten van het mechanisch houtonderzoek worden (maximaal 3) houtmonsters genomen van de palen. Een hout technologisch laboratorium voert vervolgens een bacteriologisch onderzoek uit.

Als blijkt dat de houten palen niet goed meer zijn zal er gekozen moeten worden voor een oplossing. Onze adviseurs kunnen u door middel van een funderingsadvies inlichten over de mogelijke oplossingen van herstel.

Het funderingsonderzoek wordt uitgevoerd volgens de richtlijn ‘onderzoek en beoordeling van houten paalfunderingen onder gebouwen’ opgesteld door SBR CURNET/F3O.

Grondonderzoek (sonderingen)

Aan de hand van grondonderzoek, bestaande uit elektrische kleefmantelsonderingen, wordt de opbouw van de ondergrond bepaald.

Op basis van deze gegevens kan een inschatting worden gemaakt van het grondmechanisch draagvermogen van de houten funderingspalen. Indien nodig kan de grondwaterstand en de bovenzijde van het funderingshout ten opzichte van NAP worden vastgesteld. Door deze twee niveaus met elkaar te vergelijken kan het risico op droogstand en daarmee de kans op verrotting van het funderingshout worden bepaald.

Met behulp van de historische grondwaterstandgegevens kan droogstand in het verleden en het risico van droogstand in de toekomst nader worden geanalyseerd.

Proefbelasting van palen

Zo nodig, kan het draagvermogen van de palen onder het pand worden bepaald door een proefbelasting uit te voeren.

Rapportage

Aan de hand van de verkregen onderzoeksresultaten wordt een eindrapportage opgesteld. Deze rapportage beschrijft het onderzoek en bevat de resultaten van de uitgevoerde metingen. Op basis van deze rapportage kan een raming worden gegeven van de nog te verwachten levensduur van de paalfundering.

Wilt u meer weten over funderingsonderzoeken neem dan contact met ons op of vraag vrijblijvend een offerte aan.